INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAROSLAV HOUDEK

DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

Na podstawie niniejszego dokumentu udzielamy informacje dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez osobę fizyczną Jaroslav Houdek, z siedzibą Dublovice 207, 262 51 Dublovice, Regon: 08832552, NIP: CZ9804181178.

Polecamy dokładne przeczytanie wymienionych informacji. Dążyliśmy do ich maksymalnej zrozumiałości. W razie pytań dotyczących któregokolwiek pojęcia albo fragmentu prosimy o kontakt.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, a więc osobą określającą cele i środki oraz decydującą o przetwarzaniu danych osobowych, jest:
Jaroslav Houdek
Regon: 08832552
NIP: CZ9804181178
z siedzibą Dublovice 207, 262 51 Dublovice.

+ 602 829 410
info@jaroslavhoudek.cz

(w dalszej treści tylko „Administrator“)

2. Jak i dlaczego przetwarzane są dane osobowe?
Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegane są przepisy prawa, mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (w dalszej treści „RODO“) oraz związane przepisy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w celu zapewnienia realizacji wszystkich praw i obowiązków stron w związku z stosunkiem prawnym, istniejącym pomiędzy stronami.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- zawartej umowy albo porozumienia (nie tylko w formie pisemnej), w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z danej umowy albo porozumienia;
- obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie podatków), w celu wykonywania naszych obowiązków ustawowych;
- na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Dane osobowe przetwarzane są w okresie istnienia naszego stosunku umownego. Po jego wygaśnięciu są przechowywane tylko dane osobowe konieczne w celu dochodzenia naszych praw i wykonywania naszych obowiązków oraz dane osobowe, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa, w czasie określonym w przepisach prawa.

Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania.

Dane osobowe przetwarzamy ręcznie i automatycznie bezpośrednio za pośrednictwem naszych pracowników albo zewnętrznych podmiotów przetwarzających (p. punkt 5 poniżej). Ochrona danych osobowych jest z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego zapewniona w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Które dane osobowe są przetwarzane?
W razie zawarcia umowy (nie tylko w formie pisemnej) przetwarzane są dane osobowe w poniższym zakresie:

 • dane będące konieczną częścią zawartej umowy oraz dane osobowe, bez których nie możemy wykonywać nasze obowiązki wynikające z przedmiotu umowy:
 • imię i nazwisko
 • własnoręczny podpis
 • adres stałego miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres kontaktowy (adres punktu sprzedaży), adres siedziby
 • Regon
 • adres e-mail
 • numer telefonu komórkowego

W razie wysłania formularza zapytania ofertowego są dane osobowe przetwarzane w poniższym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

4. W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Manipulacja przekazanymi danymi osobowymi realizowana jest starannie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe chronione są w maksymalnym stopniu, odpowiadającym poziomowi technicznemu dostępnych środków i charakteru przetwarzania danych osobowych przez administratora. Administrator przestrzega rygorystyczne zasady określania pracowników albo jednostek mających dostęp do danych osobowych oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Wymienione zasady są szczegółowo uregulowane w przepisach wewnętrznych administratora. W przypadku przekazania danych osobowych przez administratora innym podmiotom zapewniamy odpowiedni poziom ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

5. Komu przekazujemy dane osobowe i dlaczego?
Dane osobowe nigdy nie przekazujemy innym podmiotom z wyjątkiem poniższych przypadków:

 • posiadamy Państwa zgodę,
 • przekazanie realizowane jest na podstawie przepisu prawa (np. organom ścigania),
 • występowanie naszych prawnie uzasadnionych interesów; sprawy operacyjne i podobne dla nas zapewnia zewnętrzny podmiot przetwarzający.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

6. Jakie są prawa osoby, której dotyczą dane osobowe?
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługują w stosunku do administratora poniższe prawa:

 • prawo do uzyskania potwierdzenia o (nie) przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do dostępu do danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;
 • prawo do sprostowania albo uzupełnienia danych osobowych, o ile są niedokładne albo niekompletne;
 • prawo do usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile spełnione są warunki określone przez przepisy prawa;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących danej osoby;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

W przypadku przetwarzania niektórych danych osobowych dotyczących danej osoby na podstawie jej zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie prawa można dochodzić za pośrednictwem pisemnego oświadczenia doręczonego administratorowi na adres kontaktowy: kompletny adres kontaktowy Państwa spółki.

W razie podejrzenia na przetwarzanie danych osobowych w niezgodzie z przepisami prawa przysługuje osobie, której dane dotyczą, prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzoru, mianowicie:

Urząd ochrony danych osobowych
Regon: 708 37 627
z siedzibą ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być w przyszłości zmienione w związku ze zmianami ustawodawstwa oraz potrzebami operacyjnymi. Zawiadomienie o ewentualnej zmianie będzie według możliwości przekazywane klientom. Aktualne informacje można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej www.jaroslavhoudek.cz.

Dublovice, 13.10. 2021 r.
Jaroslav Houdek

Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane osobowe. Możesz zarządzać swoimi ustawieniami.